درباره باشگاه چاپ

از آنجائيكه دانشگاه آزاد اسلامي بخش مهمي از رسـالت آمـوزش و پـرورش اسـتعدادهاي فرزنـدان ميهن اسلامي را عهده دار مي باشد و با توجه به اهميت رشد و شكوفائي استعدادهاي جوان كـشور، شناسايي دانش آموزان، دانشجويان و دانش پژوهان جوان و مستعد، حمايت، تقويت و راهنمايي آنها به منظور ارتقاء سطح دانش و بروز خلاقيتها و نوآورري هاي آنان تأثير بـسزايي در نيـل بـه اهـداف دانشگاه خواهد داشت . لذا دانشگاه آزاد اسلامي تلاش مي كند تا تسهيلات و امكانـات لازم را بـراي تشويق جوانان خلاق و كارآفرين و علاقمند به دانش و پژوهش از هر جهت در چهـارچوب امكانـات موجود فراهم سازد و لذا به موجب اين اساسنامه باشگاه پژوهشگران تأسيس شـده اسـت تـا گـامي مؤثر در دستيابي به اين امر مهم باشد

لذا باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1377 با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و اعتلای سطح علمی پژوهشگران خاص تأسیس گردید.

 

آدرس باشگاه

مازندران-قائم شهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­ شهر- سایت مرکزی- ساختمان ولایت- اتاق 405

شماره تماس: 42155025-011 الی 42155030-011    داخلی 386  

پست الکترونیک: bpj@qaemiau.ac.ir