شیوه نامه عضویت چاپ

 آیین‌نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و تسهیلات شورای هدایت دانشگاه آزاد اسلامی

در راستای تحقق وةایف محوله در اساسنامه باشگاه و به منظور ایجاد شرایط مناسب برای حمایت و رشد و شکوفایی استعدادهای کشور و در راستای ایجاد تحول در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشگاه آزاد اسلامی, آیین‌نامه عضویت و تسهیلات باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و تسهیلات شورای هدایت دانشگاه آزاد اسلامی پس از بازبینی تغییر یافت

 برای دانلود شیوه نامه عضویت کلیک نمایید.